HOME
การจัดส่งสินค้า


  • มื่อผู้ซื้อทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อให้ผู้ซื้อทันที และ ส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ขาย (ร้านค้า) ทันที
  • หลังจากที่ผู้ขายกดปุ่มรับคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ผู้ขายจะทำการบรรจุหีบห่อและจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อภายใน 1-3 วัน
    • ในกรณีที่ผู้ขายยังไม่กดปุ่มรับคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ผู้ซื้อสามารถทำการกดปุ่มยกเลิกคำสั่งซื้อได้
    • ในกรณีที่ผู้ขายกดปุ่มรับคำสั่งซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ (ในกรณีนี้หากผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อจริงๆ ให้ผู้ซื้อเจรจาตกลงกันเองกับผู้ขายโดยผ่านทางระบบแชทของ AnewShopping
  • ทันทีที่ผู้ขายจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะทำการอัพเดทการจัดส่งในระบบเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้
  • เมื่อสินค้าส่งถึงผู้ซื้อแล้ว ให้ผู้ซื้อทำการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า จากนั้นกดปุ่มยืนยันในระบบเป็นลำดับถัดไป
หมายเหตุ:
ในกรณีที่สินค้าเกิดปัญหา เช่น ชำรุดหรือเสียหาย ไม่ครบ ไม่ตรงตามที่สั่ง ใช้การไม่ได้ หรือหมดอายุ  ห้ามผู้ซื้อ "กดปุ่มยืนยันรับสินค้า" เด็ดขาด และ กรุณาติดต่อ AnewShopping ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ในกรณีที่ผู้ซื้อ "กดปุ่มยืนยันรับสินค้า" ไปแล้ว จะไม่สามารถทำการขอคืนเงินหรือคืนสินค้าได้Copyright © Anew Shopping Co., Ltd. All rights reserved.