HOME
การคืนสินค้า และ การคืนเงิน

1. ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้า / คืนเงิน ได้เนื่องจาก

 • ไม่ได้รับคำสั่งซื้อ (ขอคืนเงิน)
 • สินค้าชำรุด / เสียหาย
 • สินค้าไม่ครบ หรือชิ้นส่วนสินค้าไม่ครบ
 • สินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง เช่น ไซส์ผิด สีผิด สินค้าผิด
 • สินค้าการทำงานไม่สมบูรณ์ ใช้การไม่ได้ หรือหมดอายุ
 • สินค้าที่ได้รับผิดไปจากการบรรยายสินค้าไปมาก
หมายเหตุ:
- ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย ห้ามผู้ซื้อ "กดปุ่มยืนยันรับสินค้า" เด็ดขาด และ กรุณาติดต่อ AnewShopping ภายใน 5 วันหลังได้รับสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสีย เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า
- ในกรณีที่ผู้ซื้อ "กดปุ่มยืนยันรับสินค้า" ไปแล้ว จะไม่สามารถทำการขอคืนเงินหรือคืนสินค้าได้ ดังนั้น AnewShopping ขอความร่วมมือให้ผู้ซื้อทำการตรวจสอบเมื่อสินค้าถึงมือแล้วจริงๆ จึงค่อยกดปุ่มยืนยันในระบบเป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อในการดำเนินการขอคืนเงินหรือคืนสินค้าในระบบ


2. 
รูปแบบของการคืนสินค้า / คืนเงิน

 • คืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน


3. ขั้นตอนโดยรวม สำหรับการคืนสินค้า / คืนเงิน ใน AnewShopping

 • กรอกรายละเอียดใน "แบบฟอร์มคืนสินค้า / คืนเงิน" (กรอกแบบฟอร์มคลิกที่นี่)
 • รอการตรวจสอบข้อมูล และ อนุมัติหรือการตอบกลับจาก AnewShopping ภายใน 3 วัน
 • หลังจากที่ AnewShopping อนุมัติคำขอคืนสินค้าคืนเงิน ให้คุณทำการแพ็คสินค้าที่ต้องการส่งคืนและทำการจัดส่งไปตามที่อยู่ของผู้ขายภายในระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่การขอคืนสินค้าได้รับการอนุมัติ
 • หลังจากที่ผู้ขายอนุมัติคำขอคืนเงินคืนสินค้า ให้คุณทำการแพ็คสินค้าที่ต้องการส่งคืนและทำการจัดส่งไปที่ผู้ขายภายในระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่การขอคืนสินค้าได้รับการอนุมัติ
 • ทันทีที่ส่งสินค้าแล้ว หรือ ภายใน 3 วัน ให้ผู้ซื้อต้องทำการกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงใน "แบบฟอร์มยืนยันคืนสินค้า / คืนเงิน" เพื่อทำการขอคืนเงินค่าจัดส่ง (กรอกแบบฟอร์มคลิกที่นี่)
- ชื่อบริษัทขนส่ง
- เลขติดตามพัสดุ
- หลักฐานยืนยันการจัดส่ง (ใบเสร็จ)


4. ระยะเวลาการคืนเงินของ AnewShopping

เมื่อผู้ขายได้รับสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนมา และตรวจสอบความถูกต้อง และกดปุ่มรับคืนสินค้าเรียบร้อยแล้ว AnewShopping จะดำเนินการคืนเงินภายในระยะเวลาดังนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของลูกค้า

 • ชำระผ่านช่องทางธนาคาร เช่น การโอนเงิน ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ได้ให้ไว้ภายใน 3-5 วันทำการ
 • ชำระผ่าน Apoints ระบบจะทำการโอนเงินเข้า Apoints ของลูกค้าภายใน 48 ชั่วโมง
 • ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือการผ่อนชำระ 7-15 วันทำการ
 • ชำระผ่านบัตรเดบิต 30-45 วันทำการ
หมายเหตุ:
- วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ - ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยระยะเวลาในการคืนเงินอาจมากกว่าขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตรหรือบัญชีของคุณ
- AnewShopping จะโอนเงินเข้าบัญชีที่คุณได้ทำการผูกไว้ในบัญชีผู้ใช้ AnewShopping เท่านั้นCopyright © Anew Shopping Co., Ltd. All rights reserved.